OGRANICZENIA dla cudzoziemców wjeżdżających do Polski

      Możliwość komentowania OGRANICZENIA dla cudzoziemców wjeżdżających do Polski została wyłączona

Od 15 marca na Lubelszczyźnie, przejściami granicznymi przez które będzie można dostać się na Ukrainę będzie Dorohusk i Hrebenne dla ruchu osobowego i towarowego. Na granicy z Białorusią, odprawy będą prowadzone w Terespolu (ruch osobowy) i Kukurykach (ruch towarowy). Pozostałe przejścia na granicy z Ukrainą, tj. Zosin i Dołhobyczów oraz z Białorusią w Sławatyczach nie będą dokonywały odpraw.

W porcie lotniczym Lublin w Świdniku, również od wczoraj odwołano wszystkie rejsy międzynarodowe na okres 10 dni. Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.