„Polski Ład” w naszym regionie – znamy wszystkie dofinansowane zadania

      Możliwość komentowania „Polski Ład” w naszym regionie – znamy wszystkie dofinansowane zadania została wyłączona

Dotacje przyznane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych trafią w sumie do 40 samorządów z naszego regionu – i pozwolą wykonać aż 69 zadań. W tym wpisie znajdziecie je wszystkie.

Wielomilionowe dotacje dla powiatów, gmin i miast – te środki pomogą w realizacji ważnych, ale kosztownych zadań, które dotąd czekają na urzeczywistnienie. Będą to między innymi remonty lokalnych dróg czy w przebudowy istotnych gminnych obiektów. Każdy samorząd mógł złożyć prośby o wsparcie trzech konkretnych projektów – niektórym się poszczęściło i zrealizują wszystkie plany.

W powiecie puławskim nie został pominięty żaden samorząd: poza miastem dotacje dostanie 10 gmin oraz władze powiatu. Będzie to wsparcie dla 21 zadań, między innymi duża finansowa pomoc w rewitalizacji Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Promesy otrzyma też po 7 samorządów z powiatu ryckiego i z powiatu opolskiego. W mazowieckiej części naszego regionu dofinansowania trafią do 14 samorządów: 8 z powiatu kozienickiego i 6 z powiatu zwoleńskiego.

Pełna lista wszystkich zadań, którym przyznano rządowe dotacje, znajduje się poniżej. O szczegółach konkretnych przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.

Powiat puławski:

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej nr 2521

Miasto Puławy:

 • Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach
 • Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach

Gmina Baranów:

 • Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków.
 • Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra.
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie

Gmina Janowiec:

 • Rozwój układu komunikacyjnego w Gminie Janowiec poprzez budowę i przebudowę dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych

Gmina Kazimierz Dolny:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny
 • Remont pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym

Gmina Końskowola:

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola

Gmina Kurów:

 • Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kurów

Gmina Markuszów:

 • Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów
 • Przebudowa placu targowego w Markuszowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Markuszów

Gmina Nałęczów:

 • Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów

Gmina Puławy:

 • Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S12
 • Kompleksowa przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Klikawa

Gmina Wąwolnica:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem
 • Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejść do budynku ZSP w Wąwolnicy
 • Poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy poprzez przebudowę drogi dojazdowej

Gmina Żyrzyn:

 • Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn

Powiat rycki:

 • Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim.

Miasto Dęblin:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II
 • Modernizacja ulic Śląskiej, Starej i Niecałej w Dęblinie

Gmina Ryki:

 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki

Gmina Stężyca:

 • Przebudowa drogi 102962L Piotrowice-Paprotnia-Strych
 • Modernizacja stadionu sportowego im. H. Frąckiewicza w Stężycy
 • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zainstalowanie energooszczędnego systemu oświetlenia i centralnego sterowania lamp LED w Gminie

Gmina Ułęż:

 • Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Ułęż
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 103050L w miejscowości Korzeniów

Gmina Kłoczew:

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

Gmina Nowodwór:

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawitale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Powiat opolski:

 • Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego

Gmina Opole Lubelskie:

 • Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz komunalnych

Gmina Poniatowa:

 • Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystycznej
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości : Kowala Druga, Niezabitów, Dąbrowa Wronowska oraz Poniatowa – Kolonia, gmina Poniatowa

Gmina Wilków:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 108014L w miejscowości Zagłoba

Gmina Józefów nad Wisłą:

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

Gmina Karczmiska:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie

Gmina Łaziska:

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda.
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska

Powiat kozienicki:

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1716W w m. Cecylówka-Brzózka.
 • Poprawa standardów technicznych dróg poprzez remont odcinków dróg powiatowych nr DP 1733W o dł. 2,12 km i DP 1685W o dł. 2,75 km w Powiecie Kozienickim.

Gmina Kozienice:

 • Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II

Gmina Garbatka-Letnisko:

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisku
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa
 • Budowa instalacji odwadniania osadu w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Gmina Głowaczów:

Budowa dróg w miejscowościach: Brzóza, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Studnie-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów

Gmina Gniewoszów:

 • Przebudowa odcinka drogi gminnej nr relacji Sarnów Wólka Bachańska

Gmina Grabów nad Pilicą:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilica i modernizacja przepompowni na terenie gminy

Gmina Magnuszew:

 • Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Magnuszew
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Magnuszew

Gmina Sieciechów:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV
 • Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu
 • Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów

Powiat zwoleński:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów
 • Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego

Gmina Zwoleń:

 • Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu – ścieżki dydaktyczno-ekologicznej n. Zwolenką wraz zagospodarowaniem parku i terenu n. zalewem

Gmina Kazanów:

 • Poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębnica i Osuchów.
 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kowalków -Kolonia, Zakrzówek – Kolonia, Ostrownica, Osuchów.

Gmina Policzna:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas.
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna
 • Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna

Gmina Przyłęk:

 • Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie
 • Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (m.in. dz. 540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz.559/2)
 • Przebudowa drogi gminnej na fragmencie dz. nr 301 w miejscowości Rudki o dł. ok 900m

Gmina Tczów:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów