Szpitale z nowymi kategoriami – czy to coś zmieni?

      Możliwość komentowania Szpitale z nowymi kategoriami – czy to coś zmieni? została wyłączona

Pomysł utworzenia Agencji Rozwoju Szpitali spotyka się z wieloma wątpliwościami. Nową instytucję zaproponował resort zdrowia.

Jednostka miałaby zajmować się restrukturyzacją szpitali i ich rozwojem. „Reforma szpitalnictwa jest odpowiedzią na problem rozdrobnienia i niedopasowania szpitali do potrzeb zdrowotnych w kraju.” – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Pomysł w założeniu może być dobry, jednak budzi wiele pytań. O ocenę zapytaliśmy Dyrektora Szpitala w Kozienicach – Romana Wysockiego:

 

Czy nowa instytucja będzie kontrolowała i nadzorowała, czy będzie zajmowała się finansami i zarządzaniem szpitali? Prace trwają.

Jeżeli za wprowadzeniem do szpitala komisarza z Agencji Rozwoju Szpitali pójdą określone środki finansowe, to i tak mogą nie rozwiązać wszystkich problemów. Dyrektor kozienickiego szpitala zauważył, że ciągle borykamy się z problemem liczby lekarzy i pielęgniarek oraz złą wyceną procedur leczniczych.

Według Romana Wysockiego należy problem ująć szerzej, nie działać doraźnie, a zmodyfikować polską służbę zdrowia od podstaw. Problemem też jest niewystarczająca liczba zróżnicowanych oddziałów szpitalnych, co pozwalałoby na rozładowanie kolejek chorych czekających na zabiegi.

Zespół ekspertów Ministerstwa Zdrowia skupił się na czterech obszarach funkcjonowania szpitali publicznych wymagających zmian:

 • strukturze właścicielskiej
 • restrukturyzacji szpitali
 • jakości zarządzania szpitalami
 • reorganizacji systemu szpitalnictwa

W przedstawionym raporcie przedstawiono trzy warianty:

 • wariant ograniczenia liczby podmiotów nadzorujących szpitale
 • wariant wzmocnienia nadzoru nad szpitalami przez administrację rządową
 • wariant związany z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali i dokonywaniem ewaluacji szpitali

Postawiono na wariant III. Przewiduje on wprowadzenie kategoryzacji szpitali, którą będzie przeprowadzać Agencja Rozwoju Szpitali (ARS). ARS będzie dokonywała oceny szpitali biorąc pod uwagę ich sytuację ekonomiczno-finansową, ale również działalność operacyjną (np. strukturę i stopień realizacji świadczeń opieki zdrowotnej), zgodność realizowanych świadczeń z Mapami Potrzeb Zdrowotnych oraz jakość udzielanych świadczeń.

Szpitale będą otrzymywać poszczególne kategorie (A, B, C, D), które są w trakcie opracowywania.

 • A – szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych – szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto, może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii;
 • B – szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych – szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS.
 • C – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego – szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji.
 • D – szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS – następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.